• Nicki Minaj
  24
  просмотра
 • Nicki Minaj
  39
  увидело
 • Nicki Minaj
  39
  увидело
 • Fergie, Ники
  43
  просмотра
 • Nicki Minaj
  39
  увидело
 • Nicki Minaj
  38
  увидело
 • Nicki Minaj
  43
  просмотра
 • Nicki Minaj
  36
  увидело
 • Nicki Minaj
  38
  увидело
 • Nicki Minaj
  43
  просмотра
 • Nicki Minaj
  62
  просмотра
 • Nicki Minaj
  49
  увидело
 • Nicki Minaj
  36
  увидело
 • Nicki Minaj
  38
  увидело
 • Nicki Minaj
  26
  увидело
 • Nicki Minaj
  33
  просмотра
 • Nicki Minaj
  37
  увидело
 • Nicki Minaj
  31
  просмотр
 • Nicki Minaj
  28
  увидело
 • Nicki Minaj
  32
  просмотра
 • Nicki Minaj
  52
  просмотра
 • 27
  увидело
 • Ким
  29
  увидело
 • Ким
  29
  увидело